Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит

2017 оны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө

2017 оны Дотоод аудитын жилийн төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хийсэн ХШҮ-ий тайлан

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2017 оны эхний хагас жилийн дотоод аудитын тайлан

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *