Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн чиглэлээр баримталж буй суурь эрх зүйн баримт

 1. Төрийн албаны тухай хууль
 2. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 3. Эрүүл мэндийн тухай хууль
 4. Авлигын эсрэг хууль
 5. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирлын зөрчөлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 6. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 7. Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2014 оны 446 дугаар тушаал “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг шинэлчэх батлах тухай”
 8. Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 92 дугаар тушаал “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хорооны дүрэм, бүрэлдэхүүн, ёс зүйн тогтолцооны бүдүүвч батлах тухай”
 9. Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2013 оны 312 дугаар тушаал “Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай”
 10. ЭМС-ын Журам батлах тухай 68 дугаар тушаал “Эмчлэх, сувилах, эм барих үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох тухай”
 11. ЭМС, БШУС-ын хамтарсан журам шинэчлэн батлах тухай 491/472 дугаар тушаал “Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн зэрэг олгох тухай”

зэрэг эрх зүйн баримт бичгүүдийг эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэхэд удирдлага болгон ажиллаж байна.

Аймгийн эрүүл мэндийн салбарт 239 ажилтан ажиллаж байгаагаас их эмч 55, сувилагч 58, уламжлалт анагаах ухааны эмч 3, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн 44  ажиллаж байна. Эмч сувилагчийн харьцаа 1:1 гэсэн харьцаатай байна.

1 2