Сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзэх

2017 оны батлагдсан төсөв
1 Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсөв Үзэх
2 Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсөв /2017 оны 05 сарын төсвийн тодотгол/ Үзэх

2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1 2017 оны 1 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
2 2017 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
3 2017 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 4 2017 оны 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 5 2017 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 6  2017 оны 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 7  2017 оны 7 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 8  2017 оны 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 9  2017 оны 9 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 10  2017 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 11  2017 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 12  2017 оны 12 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2016 оны батлагдсан төсөв

1 Эрүүл мэндийн газрын 2016 оны батлагдсан төсөв Үзэх
2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2 2016 оны 1 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
3 2016 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
4 2016 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
5 2016 оны 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
6 2016 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
7 2016 оны 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
8 2016 оны 7 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
9 2016 оны 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
10 2016 оны 9 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
11 2016 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
12 2016 оны 11 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
13 2016 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх