ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах ажиллагаа

Говьсүмбэр аймгийн 2017 оны эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах ажиллагаа

Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны эм,эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах ажиллагаа

Говьсүмбэр аймгийн 2015 оны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах ажиллагаа