Үйл ажиллагааны ил тод байдал

                      Эрүүл мэндийн газрын үйл ажиллагааны ил тод байдал 
/Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу гаргав/

 

Үйл ажиллагааны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт
Файл
1.
Байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллаагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн  арга хэмжээ түүний үр дүнгийн тайлан
Татах
2.
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
Татах
3.
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм
Татах
4.
Эрүүл мэндийн тухай хууль
Татах
5.
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль
Татах
6.
Эрүүл мэндийн газрын дотоод журам
Татах
7.
Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог нэр ,албан тушаал,  хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь
Татах
8.
2017 оны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, өргөдөл гомдлын тайлан
ТатахҮзэх

9 Байгууллагын дотоод журам Үзэх
10 Цаг үеийн ажлын мэдээ Үзэх
11 Салбарын журам, дүрэм Үзэх
12 Хөтөлбөр, төслүүдийн хэрэгжилтийн тайлан Үзэх
14 ”Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг Говьсүмбэр аймагт хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөр”

 

2016 оны 1 – р улирлын өргөдөл, гомдлын тайлан

АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР

УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

 

2016.03.25                                                                                                                                                                                 СҮМБЭР СУМ

Тус  Эрүүл мэндийн газарт  2016 оны 1 дүгээр улиралд нийт 8  өргөдөл гомдол, санал, хүсэлт ирсэн байна.

Ажлаас гарахыг хүссэн-1

Түр чөлөө хүссэн -6

Хүсэлт -1

 

Шийдвэрлэлт:

Ажлаас гарах хүсэлтэй иргэний өргөдлийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн.

Иргэн Цэрэн-Очирын задлан шинжилгээ хийлэхгүй гэсэн хүсэлтийг нэгдсэн эмнэлэг рүү шилжүүлсэн

Ажлаас түр чөлөө хүссэн 6 мэргэжилтэн ажилчдын хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ, ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДОЛ  ХАРИУЦСАН  АЖИЛТАН  С. АМАРЖАРГАЛ

urgudul