Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

/ЗГ-ын 2009 оны 143-р тогтоол “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн дагуу гаргав/

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт

Файл

1

Төсвийн төслийг боловсруулахдаа байгууллагын эрхэм зорилго, үйүл ажиллагааны зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэлтэй нягт уялдуулсан байх /2017 оны төсвийн төсөл/

Үзэх

Татах

2

2016 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Үзэх

Татах

3

2016 оны бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан

Үзэх

Татах

4

Аудитын дүгнэлт

Үзэх

Татах

5

Батлагдсан төсөв /нэмэлт өөрчлөлт орсон/

Үзэх

Татах

6

Төсвийн захирагчийн гүйцэтгэлийг хэмжих тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт, хүрсэн дүн

Үзэх

Татах

7

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан үзүүлэлт

Үзэх

Татах

8

Хөрөнгө оруулалт

Үзэх

Татах

9

Байгууллагын өмч хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага, зарлага, худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэрийг ил байршуулсан байх

Үзэх

Татах

 

 

 

 

 

 

2016 оны 2 – р улирлын санхүүгийн тайлан