Батлагдсан төсөв

  1. Эрүүл мэндийн газрын 2016 оны батлагдсан төсөв
  2. Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсөв
  3. Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсөв, өөрчлөлт /2017 оны 05 сарын төсвийн тодотгол/
  4. Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсөв, өөрчлөлт /2017 оны 11 сарын төсвийн тодотгол/

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

/ЗГ-ын 2009 оны 143-р тогтоол “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн дагуу гаргав/

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт

Файл

1

Төсвийн төслийг боловсруулахдаа байгууллагын эрхэм зорилго, үйүл ажиллагааны зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэлтэй нягт уялдуулсан байх /2018 оны төсвийн төсөл/

Үзэх

Татах

2

2016 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Үзэх

Татах

3

2016 оны бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан

Үзэх

Татах

4

Аудитын дүгнэлт

Үзэх

Татах

5

Батлагдсан төсөв /нэмэлт өөрчлөлт орсон/

Үзэх

Татах

6

Төсвийн захирагчийн гүйцэтгэлийг хэмжих тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт, хүрсэн дүн

Үзэх

Татах

7

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан үзүүлэлт

Үзэх

Татах

8

Хөрөнгө оруулалт

Үзэх

Татах

9

Байгууллагын өмч хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага, зарлага, худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэрийг ил байршуулсан байх

Үзэх

Татах

 

 

 

 

 

 

2016 оны 2 – р улирлын санхүүгийн тайлан

Сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзэх

2017 оны батлагдсан төсөв
1 Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсөв Үзэх
2 Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсөв /2017 оны 05 сарын төсвийн тодотгол/ Үзэх

2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1 2017 оны 1 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
2 2017 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
3 2017 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 4 2017 оны 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 5 2017 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 6  2017 оны 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 7  2017 оны 7 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
 8  2017 оны 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 9  2017 оны 9 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 10  2017 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 11  2017 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 12  2017 оны 12 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2016 оны батлагдсан төсөв

1 Эрүүл мэндийн газрын 2016 оны батлагдсан төсөв Үзэх
2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2 2016 оны 1 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
3 2016 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
4 2016 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
5 2016 оны 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
6 2016 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
7 2016 оны 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
8 2016 оны 7 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
9 2016 оны 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
10 2016 оны 9 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
11 2016 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
12 2016 оны 11 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
13 2016 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх