HEVK3

Хүний эрхийн тухай сургалт

Хүний эрхийн үндэсний комиссийн Говьсүмбэр аймаг дахь ажилтан Г.Дэлгэрсүрэнтэй хамтран Эрүүл мэндийн газрынхаа албан хаагч нарт хүний эрх, жендерийн талаар сургалтыг хийлээ.

Сургалтаар хүний эрхийн талаархи үндсэн ойлголт, түгээмэл тохиолддог хүний эрхийг зөрчсөн нөхцлүүдийн талаар мэдээлэл авлаа.

HEVK HEVK1

БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН 2016 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Говьсүмбэр аймаг                                                                                                                                                              2016.02.22

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Хариуцах ажилтан Төсөв Хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт
Зорилт нэг:  Албан хаагчдыг богино хугацааны зорилтод сургалтаар давтан сургах, олгох мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах
1.1 Ижил мэргэжилтний туршлага солилцох Жилдээ Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Байгууллага Өөр байгууллагын ижил мэргэжилтнээс туршлага судалж, байгууллагын онцлогт тохируулан хэрэглэх
1.2 Олгох мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр төрийн сангийн зардлаар сургах Жилдээ Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Төрийн сан Албан хаагчдын мэдлэг мэргэжил дээшилсэн байна
1.3 Албан хаагчид мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэхээр бие даан сургалтанд хамрагдах Жилдээ Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Хувь хүн Албан хаагчдын мэдлэг мэргэжил дээшилсэн байна
1.4 Албан хаагчдыг мэргэжлийн дагуу зайн болон богино хугацааны сургалтанд хамруулах Жилдээ Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Албан хаагчдын мэдлэг мэргэжил дээшилсэн байна
Зорилт хоёр: Төрийн албан хаагчийг ажлын байранд нь сургах
2.1 Албан хаагчдад авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар болон шинээр гарсан хууль тогтоомжийг таниулах чиглэлээр сургалт авах 2 дугаар улиралд Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Бусад Байгууллагын албан хаагчид авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар болон шинэ хууль тогтоомжийн талаар мэдлэг дээшилсэн байна
2.2 Байгууллагын нийт албан хаагчдыг судалгааны арга зүйд сургах 1 дүгээр улиралд Халдварт бус өвчин хариуцсан мэргэжилтэн, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Байгууллага Албан хаагч бүр судалгаа шинжилгээ хийх арга зүйд суралцсан байна
2.3 Богино хугацааны сургалтанд хамрагдсан албан хаагчид байгууллага дээрээ тухайн сургалтыг явуулах Тухай бүр Албан хаагчид Сургалтаас мэдсэн зүйлээ бусад албан хаагчдад зааж суралцагч байгууллага болсон байна
2.4 Шинэ албан хаагчдад байгууллагын дотоод журам, ажил мэргэжилтэй нь холбоотой эрх зүйн акт судлуулах, туршлагатай ахмад ажилчдаас туршлага судлуулах Жилдээ Хэлтсийн дарга нар,

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Шинэ албан хаагчид байгуулага болон эрх зүйн актуудаа судалж, туршлагатай албан хаагчдаас суралцдаг болсон байна.
2.5 Албан хаагчдад ёс зүй, харилцаа хандлага, сэдвээр сургалт зохион байгуулах 2 дугаар улиралд Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Байгууллага, бусад Албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага сайжирсан байна.

Тайлан бичсэн: Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Н.Өсөхбаяр

 

  Байгууллагын төрийн албан хаагчдын “Ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах” төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймаг                                                                                                                                                                 2016 он

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Хариуцах ажилтан Төсөв Хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт
Зорилт 1: Ажиллах нөхцөл боломжоор хангах
1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн талаарх мэдлэгийг сайжруулахад чиглэсэн сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах 4 дүгээр улиралд Орчны эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн Байгууллага Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн талаарх мэдлэг сайжирсан байна.
1.2 Албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай орчин үеийн техник, хэрэгслээр  хангах 2 дугаар улиралд Мэдээллийн  технологи хариуцсан мэргэжилтэн Байгууллага Өдөр тутмын ажил хэвийн явагдах боломжоор хангагдаж, ажлын бүтээмж дээшилсэн байна.
1.3 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт, ажлын байран дах стресс, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний судалгааг хийж мэдээллийн сан бий болгох 3 дугаар улиралд Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Байгууллага Ажилчдын сэтгэл ханамж болон хандлагыг судалж өмнөх онтой  харьцуулж, мэдээллийн сан бий болсон байна
1.4 Төрийн албан хаагчдын үдийн амралтын үеэр богино хугацаанд алжаал тайлах /хоол, цай идэж уух, хөгжим сонсох, сонин сэтгүүл унших гэх мэт/ амрах өрөө тасалгаатай байх нөхцөлийг бүрдүүлэх. Жилдээ Хүний нөөцийн мэргэжилтэн   Төрийн албан хаагчид үдийн амралтаар заавал харьж цаг алдалгүй өөрт хэрэгтэй зүйлд анхаарах бодох цаг бий болох
Зорилт 2: Цалин хөлс, нөхөх төлбөр, тусламж шагнал урамшууллыг хууль тогтоомжийн дагуу олгох

 

2.1 Тухай бүр Хүний нөөцийн мэргэжилтэн,

Эрүүл мэндийн эдийн засаг,санхүү бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

Байгууллага Хавсран болон түр орлон гүйцэтгэх байгаа ажлын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдана.
2.2 Ажил хавсран болон орлон гүйцэтгэж байгаа үед ажлын нэмэгдэл хөлсийг  олгох Нийтийг хамарсан баяр наадмаар Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Байгууллага  

Хамт олны дунд хүндлэгдэж, ажилдаа хандах идэвхи санаачлага нэмэгдэнэ.

2.3 Төрийн, салбарын, орон нутгийн шагнал урамшуулалаар шагнах ажлыг  зохион байгуулах Жилдээ Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Төрийн сан, байгууллага Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжил дээшилсэн байна
2.4 Төрийн болон байгууллагын зардлаар мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага солилцох сургалтанд хамруулах Тухай бүр Албан хаагчид Байгууллага, хамт олон, пондны сан Хамт олны уур амьсгал эерэг хандлагатай болж, багаар ажиллах болон ажлын бүтээмж дээшилнэ
Зорилт 3: Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулах, амралт, рашаан сувилалд амрахад дэмжлэг үзүүлэх
3.1 Зорилт 3: Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулах, амралт, рашаан сувилалд амрахад дэмжлэг үзүүлэх Жилдээ Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Биеийн тамир чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

ЭМД, Байгууллага Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан албан хаагчдын өвчлөл эрт оношлогсон байна.

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр илэрсэн өвчлөлийн тоо, эрүүлжүүлэлтийн хувь

3.2 Албан хаагч, ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бүрэн хамруулан , эрүүл мэндийн түвшинг тогтоон, өвчлөлийг эрт оношилж, өвчлөл хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх. Тухай бүр Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Байгууллага, хамт олны пондны сан Албан хаагчдын гэр бүлийн сэтгэл санаанд эерэгээр нөлөөлж тухайн албан хаагч ажилдаа хандах идэвхи нэмэгдэнэ.
Зорилт 4: Ажилтнуудын амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хувь хүн болон гэр бүлд бие бялдарыг хөгжүүлж, чийрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
4.1 Зорилт 4: Ажилтнуудын амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хувь хүн болон гэр бүлд бие бялдарыг хөгжүүлж, чийрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Улирал бүр Биеийн тамир чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн Байгууллага Идэвхитэй хөдөлгөөнөөр хичээллдэг албан хаагчдын тоо

Хичээллэдэг спортын төрлийн тоо

Идэвхитэй хөдөлгөөнөөр хичээллэдэг албан хаагчдын тоо нэмэгдсэн байна.

4.2 Ажиллагсадыг идэвхтэй хөдөлгөөн, спортын  төрлөөр хичээллэхэд дэмжлэг үзүүлэх 4 дүгээр улиралд Биеийн тамир чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн Байгууллага болон бусад Зохион байгуулсан уралдаан тэмцээний тоо

Хамрагдсан албан хаагчдын тоо

Гаргасан амжилт

4.3 Хувь хүн, гэр бүл эрүүл аж төрөх, чөлөөт цагаа ая тухтай өнгөрүүлэх зорилгоор идэвхитэй амралт, урлаг спортын уралдаан тэмцээн  зохион байгуулах Тухай бүр Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Байгууллага, хамт олны пондны сан Хамт олны уур амьсгалд эерэг хандлага бий болно

Төлөвлөгөө гаргасан: УТСҮХ-ийн хүний нөөцийн мэргэжилтэн Н.Өсөхбаяр

 

ДЭЛХИЙН ЭМЧ НАРЫН БАЯРЫГ САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ

Дэлхийн эмч нарын баярын өдрийг угтан аймгийн эрүүл мэндийн газраас эмч нарын дунд гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулж, эхний 3 байрыг алт мөнгө хүрэл медалиар урамшуулж, ажил албан тушаалдаа амжилт гаргасан эмч нарыг цалингийн урамшуулал болон салбарын шагналаар шагналаа.

Эрүүл мэнд, спортын яамны “Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр Нэгдсэн эмнэлгийн дотрын их эмч Д.Алдармаа,  “Жуух бичиг” –ээр аймгийн эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэнд, тусламж үйлчилгээний хэлтсийн  дарга  М.Солонго нарыг тус тус шагналаа.

222