Хүний нөөцийн ил тод байдал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

/Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын хэрэгжилт /

 

Хүний нөөцийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт

Файл

 

1.

 

Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, орон тоо, үйл ажиллагааны чиглэл дүрэм   /ЭМГ-ын даргын   тушаал/

 

Үзэх

Татах

2.

Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийн тайлан

Үзэх

Татах

3.

Байгууллагын соёл,  зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаарх сэтгэл ханамжийн судалгаа, судалгааны үр дүн

Үзэх

Татах

4.

Төрийн захиргааны албан хаагчийн сул орон тооны зар

Үзэх

Татах

5.

Төрийн үйлчилгээний болон гэрээт албан хаагчийн сонгон шалгаруулалтын зар, сонгон шалгаруулалт

Үзэх

Татах

6.

Байгууллагын албан хаагчдын календарчлсан төлөвлөгөөний биелэлт, гүйцэтгэлийн үр дүн

Үзэх

 

7.

Авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Үзэх

8.

Авлигын эсрэг төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Үзэх

 

 

9.

Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан

Үзэх

10.

Аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 2016 оны сургалтын төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Үзэх

2015 оны авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт

                                                                                                                                                                                               2016.02.16

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хувь
Зорилт нэг: авилгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр
1 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган батлуулах Байгууллагын албан хаагч нарыг авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 100%
2 Байгууллагын албан хаагч нарын дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд авилга ёс зүйн чиглэлээр тусгах Албан хаагч нарын дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд авлигын эсрэг хууль, тогтоомжоор АЗДТГ-с зохион байгуулсан сургалтанд 3 удаа, нийтийн албанд нийтийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн талаар сургалтыг хууль зүйн хэлтэстэй хамтран 1 удаа тус тус зохион байгуулсан байна. 100%
3 ЭМГ-н төрийн жинхэнэ албан хаагчид, түр болон шинээр томилогдсон албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цаг тухай бүрт нь гаргуулан авах Хуулийн хугацаанд заасны дагуу холбогдох мэргэжилтнүүд болон аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч нараас ХАСХОМ-ын мэдүүлгийг авч шинэчлэн гаргасан. 100%
4 Шинээр ажилд орж буй албан хаагчдад ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгож, эрхэлж байгаа ажлын онцлогтой нь холбогдуулж түүнд хориглох зүйлсийг нь тайлбарлан өгөх Шинээр ажилд орсон ажилчдад байгууллагад мөрдөгдөж байгаа тушаал, журмыг танилцуулж, авлигын эсрэг хуулийг судлуулж, өдөр тутмын ажилд арга зүйн зөвлөмж өгч ажилласан. 100%
Зорилт хоёр: Соён гэгээрүүлэх чиглэлээр
5 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр болон холбогдох хууль тогтоомжийг зөв ойлгож хэрэглэх талаар ажилтан албан хаагчдын дунд тогтмол сургалт сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулах Албан хаагч нарын дотоод сургалтын хөтөлбөрийн дагуу авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн талаар сургалтыг тусгаж аймгийн ЗДТГ-н Хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтнийг урьж 4 удаагийн сургалт авч ажилчдын мэдлэг мэргэжлийг  дээшлүүлэн ажилласан 100%
6 Хуулийн хүрээнд танин мэдэхүйн /АХА/ тэмцээн зохион байгуулах Нэгдсэн эмнэлгийн чанарын өдөрлөгтэй хамтатган зохион байгуулж нийт ажилчид албан хаагчид хамрагдсан байна. 100%
7 Холбогдох мэргэжилтэнг тухайн чиглэлээр /АТГ-н сургалтанд хамруулах/ Байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, хүний нөөцийн мэргэжилтэнг орон нутгаас зохион байгуулласан авлигын эсрэг хуулийн сургалтанд 3 удаа хамруулж мэдлэгийн түвшинг сайжруулсан 100%
Зорилт гурав: Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр
8 Сул ажлын байрны зар, сургалтын зарыг олон нийтэд ил тод байршуулж сурталчлах, мэдээллийн хэрэгслээр түгээх Сул ажлын байрны зарыг тухай бүрд нь төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэн ЭМГ-н цахим хуудас болон мэдээллийн самбараар нийтэд хүргэн мэдээллэж байна. 100%
9 Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтанг ажилд авахдаа нээлттэй байдлаар сонгон шалгаруулах хамт олноороо хэлэлцэх эргэн мэдээллэх

 

Сул болон түр ажлын байран дээр ажилтан шалгаруулан авахдаа 2 үе шаттайгаар сонгон шалгаруулж, байгууллага хамт олон хэлтсийн дарга нарын бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллаж нээлттэй сонгон шалгаруулж авч байна. 100%
10 Байгууллагын төсөв санхүү, худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой гаргаж буй шийдвэр, тайланг, байгууллагын ажилтнуудад болон олон нийтэд ил тод нээлттэй болгох үүднээс мэдээллийн болоод цахим самбарт байршуулах Байгууллагын төсөв санхүү, худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ тайланг байгууллагын цахим болон ханын самбарт 100% ил тод байршуулан ажилласан. 100%
11 Байгууллагын албан ёсны цахим хуудсанд зайлшгүй байх мэдээллийн жагсаалтын дагуу мэдээллийг бүрэн оруулж, тухай бүр шинэчилж байх Байгууллагын цахим хуудсанд шаардлагатай цэсийг оруулан мэдээллийг тогтмол шинэчлэн баяжилт хийгдэж байна 100%
12 Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, цаг хугацаанд шийдвэрлэх 2015 онд 32 өргөдөл санал ирж хуулийн хугацаанд 100% шийдвэрлэж тайланг цахим хаяганд байршуулсан ба аймгийн ЗДТГ-т мэдээллэж ажилласан байна. 100%
13 Эрүүл мэндийн байгууллагуудад авлигатай тэмцэх талаар мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж дүрэм, журам зааврыг байгууллагын мэдээллийн самбарт байршуулах Байгууллагын 2015 оны авлигын төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн тайланг гаргаж байгууллагын цахим хуудсанд байршуулахад бэлэн болоод байна. Вэб сайт шинэчлэгдэж байгаа тул хүлээгдэж байна. 100%

Тайлан бичсэн: Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Н.Өсөхбаяр