Батлагдсан төсөв

  1. Эрүүл мэндийн газрын 2016 оны батлагдсан төсөв
  2. Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсөв
  3. Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсөв, өөрчлөлт /2017 оны 05 сарын төсвийн тодотгол/
  4. Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны батлагдсан төсөв, өөрчлөлт /2017 оны 11 сарын төсвийн тодотгол/